சொந்த ஊர்ப் பயணமும், சில குட்டிக் கவிதைகளும் - 2

அழகாய் நீ சிரிக்க வெளித் தெரியும்
ஒற்றைத் தெற்றுப்பல்,
உன் சீரான பல்வரிசையோடு
அடுத்த சில நிமிடங்களுக்கான
என் இயல்பான செயல்களையும்
கலைத்து விடுகிறது.

இதுவரை பார்த்தவர்கள்

தேடு

Facebook-ல மொக்கை போட