எண்ணங்கள்...மீண்டும்!

எந்த மழையில் உன்னுடன் நனைந்தேன்
என நினைவில்லை, ஆனால்
என்று மழை பெய்தாலும்
உன் ஞாபகம் நெஞ்சத்தை நனைக்குதடி!

இதுவரை பார்த்தவர்கள்

தேடு

Facebook-ல மொக்கை போட