தேவையோ கவனமோ இல்லாவிடினும்...
உச்சி வெயில் தவிர
பிற நேரங்களில்
யாருக்கும் தேவையோ கவனமோ இல்லாவிடினும்
கிழக்கேயும் மேற்கேயும் படிந்து
தேய்ந்து வளர்கிறது நாள்தோறும்...
மரத்தின் நிழல் !

இதுவரை பார்த்தவர்கள்

தேடு

Facebook-ல மொக்கை போட